Για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών και στόχων σχηματίζεται μια σύμπραξη πέντε πανεπιστημίων από διαφορετικές χώρες. Συγκεκριμένα, η σύμπραξη αποτελείται από τα ακόλουθα πανεπιστήμια: