ΚΙΝΗΤΡΟ

Η πανδημία και ο αντίκτυπός της σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με την υποχρεωτική μετατροπή σχεδόν όλων των προσφερόμενων μαθημάτων σε διαδικτυακή μορφή, έχει αναδείξει την ανάγκη για υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, δεδομένου του ότι ούτε οι εκπαιδευτικοί ούτε οι μαθητές ήταν κατάλληλα εξοπλισμένοι με την απαραίτητη μεθοδολογία για μικτή ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  Επιπρόσθετες δυσκολίες προέκυψαν στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών που απαιτούν την πρακτική αλληλεπίδραση των μαθητών για την ανάπτυξη όχι μόνο γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων.

 

ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα STEM – DIGITALIS στοχεύει στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη περιβαλλόντων Μικτής και εξ Αποστάσεως μάθησης για διδασκαλία σύγχρονων STEM αντικειμένων σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

  1. Ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών διδακτικών σεναρίων σε σύχγρονα STEM αντικείμενα
  2. Ανάπτυξη στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης που προωθούν την ουσιαστική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την διδασκαλία σύγχρονων STEM αντικειμένων σε περιβάλλοντα Μικτής και εξ Αποστάσεως μάθησης
  3. Ανάπτυξη μιας ανοιχτής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω της οποίας το ψηφιακό διδακτικό υλικό για σύγχρονα STEM αντικείμενα θα μπορεί να διαμοιραστεί σε όλη την Ευρώπη σε ποικίλα εκπαιδευτικά, οικονομικά και πολιτισμικά πλαίσια
  4. Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και προτάσεων για την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε σύγχρονα STEM αντικείμενα σε ψηφιακά περιβάλλοντα

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Οι εταίροι  θα συνεργαστούν ώστε να αναπτυχθούν πέντε παραδοτέα (Intellectual Outputs – IOs):

IO1: Πέντε ψηφιακά διδακτικά σενάρια σε σύγχρονα STEM αντικείμενα

IO2: Στρατηγικές για την διδασκαλία σύγχρονων STEM αντικειμένων σε περιβάλλοντα μικτής και εξ αποστάσεως μάθησης

IO3: Ανοιχτή εκπαιδευτική πλατφόρμα και Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι σε ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία πάνω σε σύγχρονα STEM αντικείμενα 

IO4: Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ψηφιακού διδακτικού υλικού σε σύγχρονα STEM αντικείμενα

IO5: Προτάσεις σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την προώθηση της διδασκαλίας σε σύγχρονα STEM αντικείμενα τόσο σε μελλοντικούς, όσο και σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών

 

Ορόσημα του προγράμματος:

  • Ένα(1) διεθνές θερινό σχολείο για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών που θα λάβει χώρα στο τέλος της πρώτης χρονιάς του προγράμματος
  • Ένα(1) διεθνές θερινό σχολείο για τους πανεπιστημιακούς διδάσκοντες που θα λάβει χώρα στο τέλος του πρώτου έτους του προγράμματος.
  • Πέντε(5) διαδικτυακά σεμινάρια για τους πανεπιστημιακούς διδάσκοντες των χωρών που συμμετέχουν που θα λάβουν χώρα στο τέλος της δεύτερης χρονιάς του προγράμματος
  • Ένα(1) διαδικτυακό κοινό σεμινάριο για καθηγητές πανεπιστημίων των συμμετεχουσών χωρών που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του δεύτερου έτους του έργου

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναμένουμε ότι τα αποτελέσματα του STEM DIGITALIS θα επιδράσουν σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτύσσοντας ψηφιακούς πόρους για σύγχρονα STEM αντικείμενα ώστε να χρησιμοποιηθούν σε μικτά και εξ αποστάσεως μαθήματα Φυσικών Επιστημών, βελτιώνοντας τις ψηφιακές δεξιότητες τόσο των εκπαιδευτών, όσο και των μελλοντικών εκπαιδευτικών, καθώς και τις γνώσεις για το πώς να χρησιμοποιήσουν τους ψηφιακούς πόρους σε μαθήματα Φυσικών Επιστημών.